Tầm nhìn và sứ mệnh

Là thành viên của Tồng Công Ty Thanh Hoa (Thanh Hoa group), Nhà Sách Việt Lý khẳng định xứ mệnh:
1. Góp phần cùng chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng để Người Việt vươn cao hơn nữa, đi xa hơn nữa.
2. Vì lợi ích trăm năm.